Thông báo thành lập công ty Liên doanh Nichiden Việt Nam