Chúc mừng Công ty Nichiden Việt Nam nhận chứng chỉ ISO 9001:2015

Chúc mừng Công ty Nichiden Việt Nam nhận chứng chỉ ISO 9001:2015

THÔNG BÁO

NOTICE

V/v Cấp giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001 : 2015

On the certification of Quality Management System ISO 9001: 2015

Kính gửi:

Dear,

 • Các phòng ban, bộ phận trong công ty Nichiden Việt Nam
 • All of department in Nichiden Viet Nam company
 • Các Nhà cung cấp, các đối tác, khách hàng của công ty Nichiden Việt Nam
 • Suppliers, partners and customers of Nichiden Viet Nam

 

 • Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000800 ngày 19 tháng 11 năm 2014 về việc thành lập Công ty TNHH Nichiden Việt Nam;
 • Pursuant to the Investment Certificate No. 411022000800 dated November 19th 2014 on the establishment of Nichiden Vietnam Limited Company;
 • Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Nichiden Việt Nam;
 • Pursuant to the Charter of Nichiden Vietnam Limited Company;
 • Căn cứ Quyết định số 6245/QĐ-QUACERT ngày 18/10/2017 của Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) về việc ban hành Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015
 • Pursuant to Decision No. 6245 / QD-QUACERT dated October 18th 2017 of the Quacert Certification Center for issuing Decision on Quality Management System Certificate according to TCVN ISO 9001: 2015 / ISO 9001: 2015

Kể từ ngày 18/10/2017, Công ty TNHH Nichiden Việt Nam được cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 của Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) cấp.

From October 18th 2017, Nichiden Vietnam Co., Ltd. was certified quality management system according to standards TCVN ISO 9001: 2015 / ISO 9001: 2015 of Quacert Certification Center (Quactert)

 

Giấy chứng nhận này có:

This Certification includes:

 • Địa chỉ trụ sở tại: Số 328-330, đường D3, Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
 • Head office address: 328-330 D3 Street, Van Thanh Bac, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh city
 • Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp và lắp đặt thiết bị, máy móc, phụ tùng cho các ngành công nghiệp
 • Activity field: Provision and installation of equipment, machinery, accessories for the industrial areas
 • Hiệu lực kể từ ngày 18/10/2017 đến 17/10/2020
 • Valid date form October 18th 2017 to October 17th 2020

Công ty TNHH Nichiden Việt Nam sẽ nghiêm chỉnh chấp hành, cam kết duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015.

 • Nichiden Viet Nam Co,. Ltd. strictly implement, committed to maintain and improve Quality Management System according to TCVN ISO 9001: 2015 / ISO 9001: 2015

Trân trọng!

Your faithfully!

25102017134527-0001_001
25102017134527-0001_002

 

Lê Quốc Thiện
DMCA.com Protection Status
error: Content is protected !!