Thiết bị xử lý môi trường, thiết bị năng lượng xanh